หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 •  
   
   
  
   - กฏหมาย/ระเบียบ
  ผู้ชม
   ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  217
   ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  313
   ราชกิจจานุเบกษาประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  287
   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  281
   กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  480
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
  320
   พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562
  368
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
  350
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  400
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
  418
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542
  314
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการงบประมาณ พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
  296
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554
  279
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
  446


  ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 188    เดือนนี้ 23324     พ.ศ.นี้ 157495   ทั้งหมด 869841