หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ผู้ชม
   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ2564
  53
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ2565
  116
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ2564
  150
   หนังสือรับรองไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย ปีงประมาณ 2564
  121
   หนังสือรับรองไม่มีการถูกชี้มูลความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  122
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
  99
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  118
   คู่มือแนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  108
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
  101
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
  154
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  112
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565)
  139
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  139
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
  193
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)
  235
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  139
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565
  159
   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
  179
   รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
  179
   ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  308
   โครงการเสริมพลังเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กรและชุมชน
  191
   มาตราการป้องกันการรับสินบน
  193
   หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถุกชี้มูลความผิดในปีงบระมาณ พ.ศ.2563 จากหน่วยตรวจสอบ (ป.ป.ช),(ป.ป.ท.)และ (สตง.)
  229
   ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  213
   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
  212


  ทั้งหมด 50 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 404    เดือนนี้ 1637     พ.ศ.นี้ 204150   ทั้งหมด 404206