หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - จดหมายข่าว
  ผู้ชม
   คู่มือ/แนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  127
   แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  112
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2563
  150
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  169
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  151
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  162
   รายงานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
  163
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
  196
   คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญเรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
  183
   ประกาศเทศบาลเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  170
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  244
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
  219
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 2564
  162
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
  158
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
  185
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  196
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ 2564
  172
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
  212
   สถิติการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  235
   ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
  225
   คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
  234
   คำสั่ง เรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  274
   คำสั่ง เรื่อง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ
  234
   คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
  269
   คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
  268


  ทั้งหมด 41 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 697    เดือนนี้ 27527     พ.ศ.นี้ 161950   ทั้งหมด 362006