หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - จดหมายข่าว
  ผู้ชม
   คู่มือ/แนวการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสง ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  106
   แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  96
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2563
  135
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  149
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  132
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  149
   รายงานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
  146
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
  179
   คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญเรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
  167
   ประกาศเทศบาลเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  149
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  213
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
  187
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 2564
  137
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
  143
   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
  156
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  174
   แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ 2564
  159
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
  196
   สถิติการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  217
   ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
  202
   คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
  217
   คำสั่ง เรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  223
   คำสั่ง เรื่อง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ
  214
   คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
  247
   คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
  249


  ทั้งหมด 41 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 58    เดือนนี้ 15169     พ.ศ.นี้ 122673   ทั้งหมด 322729