หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    รายงานการวิจัย การสำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565
  16
  ทั่วไป
    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/vuanuu
  40
  ทั่วไป
    ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  29
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
  11
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
  11
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี2565
  27
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565
  19
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
  21
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2565
  41
  ทั่วไป
    ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
  21
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  38
  ทั่วไป
    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต.วินัย
  21
  ทั่วไป
    ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต.
  41
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
  16
  ทั่วไป
    โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการประชาชน ประจำปี 2566
  70
  ทั่วไป
    โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการประชาชน ประจำปี 2565
  59
  ทั่วไป
    ขอเชิญเที่ยวงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
  67
  ทั่วไป
    สายด่วน
  68
  ทั่วไป
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกการขึ้นบัญขีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  82
  ทั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)
  81
  ทั่วไป
    โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  53
  ทั่วไป
    ประการคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
  97
  ทั่วไป
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  148
  กิจกรรม
    ประกาศรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  114
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs
  243


  ทั้งหมด 133 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 163    เดือนนี้ 8635     พ.ศ.นี้ 28272   ทั้งหมด 445401