หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  44
  กิจกรรม
    ประกาศรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  33
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs
  130
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด
  79
  ทั่วไป
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
  60
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564
  106
  ทั่วไป
    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564
  114
  ทั่วไป
    ประกาศมาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  88
  ทั่วไป
    ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  51
  ทั่วไป
    รายชื่อกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  54
  ทั่วไป
    ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  64
  ทั่วไป
    คำสั่งแต่งคณะกรรมการจริยธรรม
  94
  ทั่วไป
    ประกาศการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
  42
  ทั่วไป
    ประกาศการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
  41
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมประเภทบุคคลภายนอกองกรค์ ประจำปี 2564
  73
  ทั่วไป
    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมประเภทบุคคลภายในองกรค์ ประจำปี 2564
  45
  ทั่วไป
    ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  61
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลคนพิการ และฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2565
  80
  ทั่วไป
    ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2565
  82
  ทั่วไป
    คำสั่งการรักษาราชการแทนและปฏฺบัติราชการแทน หัวหน้าส่วราชการเทศบาล
  37
  ทั่วไป
    ใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมแลจริยธรรม ปี 2564
  45
  ทั่วไป
    แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการรักษาวินัย
  40
  ทั่วไป
    วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
  42
  ทั่วไป
    รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2564
  55
  ทั่วไป
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  65


  ทั้งหมด 199 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 40    เดือนนี้ 15151     พ.ศ.นี้ 122655   ทั้งหมด 322711