หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  68
   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2565
  99
   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2565
  40
   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2565
  46
   หลักเกณ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2565
  53
   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2565
  151
   หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลููกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  38
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
  56
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น
  33
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6,7,8,9)
  50
   ประกาศ ก.ท.จ.กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  49
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ.2563
  52
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ.2558
  29
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  41
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
  37
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  46
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
  36
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น (หมวด4 การสรรหาบุคคล)
  44
   หัวหน้าส่วนราชการ
  519
   กองช่าง
  1795
   กองคลัง
  1430
   สำนักปลัด
  2247
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  403
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  225
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  211


  ทั้งหมด 27 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 789    เดือนนี้ 15088     พ.ศ.นี้ 122592   ทั้งหมด 322648