หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  113
   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2565
  159
   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2565
  87
   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2565
  85
   หลักเกณ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2565
  96
   หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2565
  198
   หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลููกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  76
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
  100
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น
  67
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6,7,8,9)
  84
   ประกาศ ก.ท.จ.กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  84
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ.2563
  83
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ.2558
  62
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  78
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
  73
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  89
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
  65
   ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น (หมวด4 การสรรหาบุคคล)
  76
   หัวหน้าส่วนราชการ
  611
   กองช่าง
  1917
   กองคลัง
  1558
   สำนักปลัด
  2451
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  457
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  340
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  263


  ทั้งหมด 27 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 414    เดือนนี้ 1647     พ.ศ.นี้ 204160   ทั้งหมด 404216