หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

  •  
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   รายงานการวิจัย การสำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565
  16
   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/vuanuu
  40
   ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  29
   ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
  11
   ประกาศ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
  11
   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี2565
  27
   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565
  19
   หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
  21
   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2565
  41
   ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
  21
   หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  38
   ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต.วินัย
  21
   ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต.
  41
   หลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
  16
   โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการประชาชน ประจำปี 2566
  70
   โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการประชาชน ประจำปี 2565
  59
   ขอเชิญเที่ยวงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565
  67
   สายด่วน
  68
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกการขึ้นบัญขีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  82
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)
  81
   โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  53
   ประการคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
  97
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
  148
   ประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs
  243
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด
  182


  ทั้งหมด 127 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>
   
  
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
   
  มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
     มติ ก.จังหวัด
   
  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้ 186    เดือนนี้ 8658     พ.ศ.นี้ 28295   ทั้งหมด 445424