หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 
 
 

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผู้ชม
 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
16
 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
15
 ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
33
 โครงการเสริมพลังเพื่อต่อต้านการทุจริตในองค์กรและชุมชน
33
 มาตราการป้องกันการรับสินบน
24
 หนังสือรับรองเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถุกชี้มูลความผิดในปีงบระมาณ พ.ศ.2563 จากหน่วยตรวจสอบ (ป.ป.ช),(ป.ป.ท.)และ (สตง.)
40
 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
32
 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
29
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุ่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไปการจัดซื้อจัดจ้าง
27
 ข้อมูลของบุคคลและหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด ITA ประจำปี 2563
38
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
49
 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (ในรอบ 6 เดือน)
43
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงการต่อต้านการทุจริต ปี 2564
51
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
64
 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (ในรอบ 6 เดือน)
53
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ2563
67
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
126
 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ปี2563
150
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงา่นที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
120
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประปีงบประมาณ 2563
176
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
137
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
159
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
139
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
116
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
193


ทั้งหมด 33 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
   มติ ก.จังหวัด
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้  182    เดือนนี้ 5955     พ.ศ.นี้ 98082   ทั้งหมด 183385