หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 
 
 

 - จดหมายข่าว
ผู้ชม
 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2563
33
 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
32
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
32
 รายงานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
54
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
38
 คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญเรื่องแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
48
 ประกาศเทศบาลเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
44
 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
50
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
55
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ 2564
54
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
45
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
45
 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
55
 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1ประจำปีงบประมาณ 2564
63
 ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
40
 สถิติการให้บริการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
47
 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
88
 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
106
 คำสั่ง เรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
108
 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ
110
 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
126
 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
111
 ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
160
 จรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
198


ทั้งหมด 39 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
   มติ ก.จังหวัด
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้  186    เดือนนี้ 5959     พ.ศ.นี้ 98086   ทั้งหมด 183389