หน้าหลัก | เว็บบอรด์ | Q&A | Login  

 
 
 
 


 
 

ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)  
ประกาศ เรื่องการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล  
ประกาศ เรื่องการากำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในเทศบาล  
จดหมายข่าวการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  
คำแถลงนโยบายของนายกเทสมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์(คู่มือประชาชน) หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี  
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี  
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี2563  


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศ  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  
ประกาศจัดซื้อรถขยะ  

 
ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

 

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
 
มติ ก.บจ./มติ ก.อบต.
   มติ ก.จังหวัด
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้  150    เดือนนี้ 5923     พ.ศ.นี้ 98050   ทั้งหมด 183353